LL_Logo_Version1

Lecalife Hälsoprofil HPB från HPI Institutet

Våra företagssköterskor har gått HPI Institutets Hälsoprofilutbildning och fortbildningar. Vi använder oss av dataprogrammet PlusToo för enkäter, journalföring och statistikrapporter. Webenkäten kan göras via TodayToo som är kopplat till PlusToo.

 

HälsoprofilbedömningTM HPB, vilar på en väl beprövad erfarenhet. Under mer än 30 års tid har cirka 30 000 tester på cykelergometer genomförts som ett led i utvecklandet av ett banbrytande friskvårds- och rehabiliteringsarbete.
De senaste 13 åren har det genomförts ca 100 000 HPB per år i Sverige!

 

Under åren har även andra tjänster och produkter tagits fram för att komplettera HPB som: HPI Hälsoenkäten, Arbetsplatsprofilen APP samt AUDIT alkoholscreening. Dessa kan utföras var för sig, men gärna som helhet då de kompletterar varandra för en helhet för organisationen.

 

Litteraturtips!

"Effektiv friskvård, lönsammare företag", Gunnar Anderssson, Anders Johrén och Sture malmgren. Prevents förlag.

 

HPI Hälsoscreening

HPI Hälsosceening™ - Ger snabb, enkel och kvalitativ screening av organisationen!

 

Kan kombineras med AUDIT och HPB.

 

Ett verktyg att hitta personer i med riskbeteenden och en rekommendation att dessa erbjuds HPB med uppföljning.

Arbetsplatsprofil APP

Med 21 kärnfulla webfrågor belyser HPI Arbetsplatsprofilen™  hur individen upplever sin psykosociala arbetssituation samt hur den egna arbetsgruppen och den närmaste chefen fungerar.

 

Frågorna är ett utmärkt underlag för samtal och ett bra komplement till Hälsoprofilen och/eller AUDIT.

AUDIT - alkoholscreening

AUDIT är ett alkoholscreening-formulär som kan användas med eller utan kompletterande blodprov.

 

Lecalife rekommenderar att den ingår i Hälsoprofilen då det är ett naturligt inslag i livsstilsfrågorna.

HälsoprofilbedömningTM HPB är en fungerande metod för att motivera människor till förändringar i livsstilen.

HPB är också en utmärkt metod på gruppnivå där syftet är att kunna ge företag underlag för specifika hälsoutvecklande åtgärder, t ex att öka de anställdas motionsvanor. Med hjälp av HPB genomförs nulägesanalys, uppföljning och utvärdering av insatta friskvårdsåtgärder.
En mycket viktig del i konceptet är att uppföljning av genomförda HPB sker så att hälsoutvecklingen kan konstateras.

 

HPB innehåller frågor om hälsovanor och hälsoupplevelser. Frågorna kombineras med konditionstest på cykelergometer och mätningar av skelett, vikt och blodtryck. Med dessa data som underlag sätter individen upp mål för sin livsstil, genomför olika aktiviteter som leder till målet och följer därefter upp resultatet med en ny HPB.

 

En webenkät fylls i före och ligger till grund för samtalet kring hälsan, livsstilen, familjen, arbetsmiljö och fritiden. Vi lyfter det som är bra och fokuserar på det som behöver förändras.

  

Nulägesanalys

  • Blodtryck och puls
  • Vikt, längd, midjemått
  • HPI Blodprofil: Totalkolestrol, LDL, HDL, LDL/HDL-kvot, Triglycerider, Glukos, Blodvärde (Hb)

  • Skelettmätning för beräkning av fettfri vikt
  • Submaximalt konditionstest på ergometercykel
  • Samtal om hälsovanor och hälsoupplevelser
  • Individuella konkreta livsstilsmål sätts upp
  • Individuella aktiviteter planeras och genomförs för att nå målen

För att öka motivationen i förändringsarbetet görs individuella mål och uppföljningar. Uppföljning med ny hälsoprofil rekommenderas efter 6 - 12 månader för utvärdering av de uppsatta målen och måluppfyllelse.

För personer med riskbeteenden rekommenderas regelbunden coachning under året.

När en arbetsgrupp genomför hälsoprofilsbedömning görs en gruppanalys genom kartläggning av hälsa, livsstil och arbetsmiljö. Analysen presenteras till företaget efter första omgången i en rapport. Riskpersoner erbjuds eller hänvisas för individanpassad aktivitet. Ett halvår senare görs uppföljande hälsoprofiler och jämförs med resultatet från tidigare mätning i en ny rapport. Dessa kan användas i det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM) samt i Hälsobokslutet.

 

Idrottslag och andra fritidsgrupper kan boka för hela gänget för att årligen följa deltagarnas kondition och hälsa.

 

Kontakta Lecalife för information, bokning och offert